Xây dựng trường học

Kế hoạch của trường đầu tiên

Hình ảnh dưới đây cho thấy một hình ảnh của việc xây dựng.

Ứng cử viên đầu tiên là một trang web ứng cử viên trong khu vực miền núi miền Bắc Việt Nam.

Lịch

Điều chỉnh