Giới thiệu

Trẻ em miền núi Việt Nam không được ban phước với cơ hội học tập. Nhiều trẻ em tham gia vào lao động thủ công. Girls kết hôn với r sớm hơn so với học tập.

The Way to Live Happi là học tập và có được kiến thức. Học tập và nhận được một công việc tốt hơn là các phím tắt để sống hạnh phúc. Tôi tin rằng học tập sẽ không chỉ thay đổi tương lai của bạn, nhưng cũng thay đổi xã hội tương lai của bạn.