Giáo dục là sức mạnh của tương lai.

Trẻ em ở vùng núi Việt Nam có rất ít cơ hội học tập.Có rất nhiều trẻ em tham gia vào lao động thủ công.Ngay cả các cô gái buộc phải có được kết hôn sớm hơn họ nghiên cứu.Tôi nghĩ rằng cách duy chỉ trong cuộc sống để sống hạnh phúc là để nghiên cứu.Tôi nghĩ rằng học tập và nhận được một công việc tốt hơn là một phím tắt để sống hạnh phúc.Tôi tin rằng việc học tập không chỉ sẽ giúp thay đổi số phận và tương lai của bạn, mà còn thay đổi xã hội của tương lai.

Tôi muốn cho con tôi một cơ hội học tập và một nơi để học tập.Chúng tôi hỗ trợ bạn như là một NPO từ suy nghĩ như vậy.

Cung cấp trường học cho trẻ em Vi
ệt Nam!! Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn

Nhà sáng lập Do Thi Thao